Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego

O projekcie

Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego jest jednostką, która powstaje przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Sienkiewicza 30/32. Do marca 2022 roku wybudowany zostanie nowy obiekt wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą. Centrum prowadzić będzie działalność badawczą i usługową w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego, ale również inne badania na potrzeby podmiotów zewnętrznych, m.in. takie jak badania składu i właściwości materiałów produkowanych lub planowanych do wdrożenia

poziom_kolor_jpeg-1024x146.jpg

Centrum powstaje w ramach projektu:

Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków

nr projektu RPKP.01.01.00-04-0002/17, umowa o dofinansowanie nr WP-II-E.433.1.10.2017

Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie: Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: –01.04.2018 – 31.03.2022

Całkowita wartość projektu: 50.373.822,25 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 38.218.249,88 zł

Całkowita wartość projektu dla UMK w Toruniu: 36.808.179,20 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 30.398.223,75 zł.

Całkowita wartość projektu dla WSG w Bydgoszczy: 13.565.643,05 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 7.820.026,13 zł

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum zawartego pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy

Lider projektu – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Sztuk Pięknych, osobowo prof. dr hab. Elżbieta Basiul jako Dziekan WSP UMK.

Koordynator projektu – dr Katarzyna Krynicka-Szroeder

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału badawczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy do rozwoju i wzrostu urynkowienia działalności B+R w sektorze kreatywnym/przemysłach kultury sztuki i dziedzictwa kulturowego w regionie poprzez rozwój infrastruktury B+R dla potrzeb współpracy i badań na rzecz gospodarki i przedsiębiorstw.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizacje następujących celów szczegółowych:

  1. Utworzenie (budowa, zakup aparatury B+R) akademickich centrów kultury, sztuki i ochrony zabytków tj. Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 5 Laboratoriów badawczych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, umożliwiających prowadzenie badań zgodnie z agendą badawczą, wpisujących się w obszary inteligentnych specjalizacji istotnych z punktu widzenia gospodarki oraz nauki.
  2. Zwiększenie transferu i komercjalizacji wyników działalności badawczo – rozwojowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy w gospodarce.

Opis projektu:

W wyniku realizacji projektu wsparta zostanie infrastruktura na rzecz badań i innowacji dwóch podmiotów: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Powstanie nowa infrastruktura badawcza, w której realizowane będą prace badawczo-rozwojowe na potrzeby statutowej działalności podmiotów realizujących projekt, jak i na zlecenia komercyjne, rozbudzające i zaspokajające potrzeby otoczenia gospodarczego. W wyniku realizacji projektu powstanie:

Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zlokalizowane w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 30/32. W ramach Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy WSP UMK w Toruniu funkcjonować będzie: Laboratorium Badań i Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych, Laboratorium Badań i Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Pracownia fotograficzna, Laboratorium Badań Fizyko-chemicznych i Nieniszczących, Laboratorium Badań i Konserwacji Papieru i Skóry, Laboratorium Badań i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej, Pracownia Inwentaryzacji i Badań Zabytków Architektury,

– 5 Laboratoriów badawczych zlokalizowanych w budynkach Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy: Laboratorium Dźwięku, Laboratorium Poligrafii Designu, Laboratorium Audio-wizualne, Laboratorium Użyteczności i Neurokognitywistyki, Laboratorium Programowania, Projektowania i Szybkiego Prototypowania Oprogramowania i Układów Robotyki.

Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy WSP UMK w Toruniu będzie prowadziło badania na cele statutowe oraz na zlecenie prywatnych przedsiębiorstw w zakresie nowych metod diagnostyki i konserwacji oraz technik i materiałów mających zastosowanie w konserwacji i restauracji dzieł sztuki, których efekty będą mogły być bezpośrednio wdrażane do przemysłu. Oprócz prac wdrożeniowych na potrzeby stricte konserwacji dzieł sztuki, pracownie świadczyć będą mogły także prace usługowe w postaci badań materiałów związanych z ich parametrami użytkowymi czy właściwościami mechanicznymi. Spełnienie powyższych założeń jest możliwe dzięki już funkcjonującym, bądź zamawianym specjalistycznym urządzeniom badawczym, które umożliwiają wykonanie szerokiego wachlarzu analiz zgodnych z wymaganiami branżowymi i/lub krajowymi zapewniając przy tym wiarygodne i porównywalne wyniki (zgodność z normami ISO). Planuje się kontynuację współpracy z obecnymi partnerami biznesowymi, jak i nawiązanie nowych kontaktów z firmami regionu i kraju. W ramach CBiKDK funkcjonować będą najnowocześniejsze interdyscyplinarne laboratoria badawcze działające w zakresie konserwacji, ale wykorzystujące także wiedzę i techniki, a przede wszystkim specjalistów z dziedzin takich, jak: chemia, fizyka, biologia i geologia. Powstała infrastruktura badawcza, współpraca z krajowymi i zagranicznymi ekspertami, jak i współpraca z prywatnymi przedsiębiorstwami działającymi w sektorze ochrony dziedzictwa kulturowego pozwolą na prowadzenie badań na najwyższym poziomie, których wyniki odpowiadać będą na potrzeby sektora prywatnego i jednocześnie będą podnosiły poziom innowacyjności i konkurencyjność firm regionu i kraju.

Budynek Centrum zostanie wyposażony w 115 nowych urządzeń badawczych, w tym w mikroskop polaryzacyjny, spektrometr XRF, mikroskop metalograficzny, nowoczesne stoły dublażowe, starzeniową komorę klimatyczną i świetlną, spektrometr do badań w podczerwieni FTIR z mikroskopem ATR, mikro-dyfraktometr rentgenowski -XRD, przenośny cyfrowy system RTG, kolorymetr i zestaw do mikrofedometrii, Multispectral Imaging System oraz skanery 3D.

 

 

Koordynator projektu – Wydział Sztuk Pięknych UMK:
dr Katarzyna Krynicka – Szroeder
tel.: (056) 611-38-04
e-mail: krynicka_szroeder@umk.pl

Opiekun projektu w DZFS:
mgr Edyta Podlewska
pok.: 105
tel.: (0-56) 611-45-09
fax: 611-49-84
e-mail: epodlewska@umk.pl

Realizacja projektu

 

Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego